ZD Smržice

Aktuality / ZD Smržice

08 září 2015

plná moc

plná moc k zastupování a hlasování na mimořádné členské schůzi Zemědělského družstva Smržice

Přiložené soubory:
11 květen 2015

pozvánka na výroční členskou schůzi dne 29.5.2015

Zemědělské družstvo Smržice, Družstevní 628, 798 17 Smržice, IČO : 46991701

P O Z V Á N K A

na výroční členskou schůzi Zemědělského družstva Smržice, Smržice, Družstevní 628, PSČ 798 17, IČO : 46991701, zapsaného v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr, vložka 2356 v souladu se „Stanovami ZD Smržice“, která se bude konat v pátek

dne 29. května 2015 v 17,00 hod

v prostorách kulturního domu u fotbalového hřiště ve Smržicích.
Zahájení prezence v 16,30 hodin.,

P R O G R AM

1.Zahájení a procedurální otázky 2.Zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2014 3.Zpráva kontrolní komise 4.Návrh střednědobého plánu činnosti a rozvoje ZD
pro funkční období do roku 2019 5.Diskuse 6.Usnesení z VČS 7.Závěr

Člen družstva se může seznámit s podklady k záležitostem programu u předsedy družstva v místě sídla družstva každý pracovní den.

V souladu se stanovami družstva v případě Vaší osobní neúčasti je možno písemně zmocnit člena družstva, případně osobu blízkou, aby Vás na členské schůzi zastupoval.

Představenstvo ZD Smržice

Svatoslav Jahoda Jiří Přikryl předseda představenstva člen představenstva

Přiložené soubory:

07 duben 2014

Odvolání členské schůze 16.4.2014

Zemědělské družstvo Smržice, Smržice č.p. 269, PSČ 798 17, IČO: 46991701

Všem členům Zemědělského družstva Smržice

Vážené dámy a pánové,
sdělujeme Vám tímto, že z vážných náhlých technických a zdravotních důvodů, odvolává představenstvo družstva konání výroční členské schůze, která byla řádně svolána na den 16. dubna 2014.

Nový termín konání schůze bude včas oznámen písemnou pozvánkou.

Vám všem se za vzniklou situaci omlouváme a zůstáváme s pozdravem.

Představenstvo ZD Smržice

Ve Smržicích dne 7. dubna 2014

Přiložené soubory:


27 březen 2014

Pozvánka na členskou schůzi dne 16. dubna 2014

Zemědělské družstvo Smržice, Smržice č.p. 269, PSČ 798 17, IČO: 46991701

P O Z V Á N K A

na výroční členskou schůzi členů Zemědělského družstva Smržice, která se bude konat dne 16. dubna 2014 v 18,00 hod v prostorách kulturního domu u fotba- lového hřiště ve Smržicích.

P R O G R A M

1.Zahájení
2.Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z výroční členské schůze
3.Volba členů volební, návrhové a mandátové komise
4.Zpráva o činnosti a finančním hospodaření Zemědělského družstva
Smržice v roce 2013
5.Zpráva kontrolní komise zemědělského družstva
6.Volba členů nového představenstva zemědělského družstva
7.Volba členů kontrolní komise zemědělského družstva
8.Diskuse
9.Usnesení výroční členské schůze
10.Závěr

předseda představenstva
Rostislav Přikryl